JPN
fly
Colpi totali messi a segno
21 Naoki Inoue 215
22 Ulka Sasaki 198