CAN
Tutto
Colpi totali messi a segno
1 Georges St-Pierre 2591
60 John Makdessi 992
71 Elias Theodorou 888
94 Alexis Davis 763